Styrelsens och funktionärers arbetsfördelning

Ordförande

 • Leda arbetet i styrelsen
 • Ledastyrelsemöten
 • Kalla till möten
 • Kontakt med myndigheter

Sekreterare

 • Skriva protokoll vid alla möten
 • Välkomna nya medlemmar med information om ÖTF
 • Arkivera protokoll och andra handlingar
 • Ansvara för tomtpärmen och övrigt arkiv

Kassör

 • Sköta bokföring och bokslut
 • Kontakt med bank och plusgiro
 • Budgetera (tillsammans med styrelsen)
 • Ansvara för adresslistan

Hamnkapten

 • Fördela bryggplatserna
 • Leda och fördela arbeten med bryggorna på arbetsdagarna

Övriga styrelseledamöter

 • Deltar i styrelsearbetet efter arbetsfördelning från fall till fall