Styrelsens och funktionärers arbetsfördelning

Arbetsfördelning styrelsen 2020

Ordförande Mats Danielsson

 • Leda arbetet i styrelsen.
 • Mötesplan styrelsen, kallelse och agenda.
 • Kallelse årsmöte.
 • Övergripande ansvarig för Årsredovisning.
 • Arbetsplaner och utskick städdagar.
 • Fastställa budget, bokslut och finansfrågor.
 • PM och meddelanden till medlemmarna.
 • Avtalsfrågor.

 Vice ordförande Per Kronlid

 • Ordförande vid ordinarie ordförandes frånvaro.
 • Entreprenörskontakter och beställningar.
 • Avtalsfrågor
 • Fiskefrågor.

Sekreterare Helena Wennergren

 • Protokoll möten.
 • Bokning möteslokaler.
 • Välkomstbrev mm till nya medlemmar.
 • Medlemskontakter, och enkäthantering.
 • Ansvarig för föreningens hemsida.
 • Arkivera protokoll, tomtärenden och andra handlingar.
 • Process och fördelning av ansvar för e-posthantering (ordforande.otf@gmail.com).

Kassör Eva Ekström

 • Föredra budget i samråd med styrelsen för fastställande.
 • Bokföring, bokslut, utbetalningar.
 • Utskick av inbetalningskort, påminnelser.
 • Kontakt med bank.
 • Adress och behörighetsändringar leverantörer och bank.
 • Uppföljning medlemsavgifter
 • Registervård och uppdatering av medlemsregistret.
 • Avprickningslista, medlemsförteckning, röstkort för avprickning vid årsmöte och städdag.

 Ledamot Karin Larsson

 • Övergripande miljöansvarig.
 • Kontaktperson med ansvariga för grönområdestillsyn.
 • Vattenprover administration.
 • Skötsel av föreningsflaggan.
 • Lekplatstillsyn och besiktning.

Hamnkapten Kåre Eriksson 

 • Ansvarar för båtplatser, bryggor mm
 • Fördelar bryggplatserna.
 • Leder och fördelar arbetet i hamnen vid arbetsdagarna.

 

 

Generell arbetsfördelning

Ordförande

 • Leda arbetet i styrelsen
 • Ledastyrelsemöten
 • Kalla till möten
 • Kontakt med myndigheter

Sekreterare

 • Skriva protokoll vid alla möten
 • Välkomna nya medlemmar med information om ÖTF
 • Arkivera protokoll och andra handlingar
 • Ansvara för tomtpärmen och övrigt arkiv

Kassör

 • Sköta bokföring och bokslut
 • Kontakt med bank och plusgiro
 • Budgetera (tillsammans med styrelsen)
 • Ansvara för adresslistan

Hamnkapten

 • Fördela bryggplatserna
 • Leda och fördela arbeten med bryggorna på arbetsdagarna

Övriga styrelseledamöter

 • Deltar i styrelsearbetet efter arbetsfördelning från fall till fall