Stadgar för Överbyåsens tomtägareförening, ÖTF

Uppdaterade 2022-05-28

§ 1 Namn och säte

Överbyåsens tomtägareförening är en ideell förening med säte i Värmdö kommun, Stockholms län.

§ 2 Föreningens historiska bakgrund och ägor

Överbyåsens tomtägareförening är en frivillig sammanslutning av ägare till tomter som avstyckats från stamfastigheten A-Djurö Överbylägenheten 94 1.

Föreningen är ideell och bildades 20 augusti 1966 för att som gåva av Frank Hallström ta emot och utan ekonomisk vinst förvalta och sköta grönområden, mark och vatten, som tillhör den fastighet, som nu kallas Värmdö Överby 176:1.

Bakgrunden till gåvan var att tomtexploateringen av fastigheten var avslutad vid denna tid och att ägande, tillsyn och skötsel skulle ske av en förening av tomtägare i syfte att skapa god ordning och trivsel för medlemmarna.

Föreningen beviljades lagfart 1966-10-12.

Härefter, 1972-10-10, fick föreningen som gåva av Rolf Dellert Överbylägenheten 94 6 i Djurö socken och föreningen fick lagfart 1972-10-25 på fastigheten, numera kallad Värmdö Överby 176:6.

I de överlåtna områdena hör så kallade sjövisten, som utgör samfälligheter vid Hummelmoraviken i sjön Vämlingen, och vilka nu har beteckningarna Värmdö Överby S:4 och S:5. Där har föreningen framför allt sitt bad- och hamnområde samt sin sedvanliga plats för medlemsmöten och sociala arrangemang.

Ägare av dessa samfälligheter är dels föreningens fastigheter 176:1 (48%) och 176:6 (50%) och dels fastigheterna 176:7 (1%) och 176:8 (1%).
Samfälligheterna bildades genom avstyckning 1945-10-10 från Överbylägenheten 94 1 . S:4 har en areal om 2.190 kvm varav 870 kvm land och sträcker sig från Överbyvägen ut i Hummelmoraviken. S:5 har en areal om 25.210 kvm varav 14.150 kvm land och sträcker sig även den från vägen ut i viken. Förvaltningen av samfälligheterna sker direkt av ägarna,
delägarförvaltning.

Vattenområdena är framför allt Hummelmoraputten, del av Långträsk, del av Hummelmoraviken samt Dammen.

Grönområdena inklusive sjövistena och vattenområdena uppgår till 247.157 kvadratmeter.

Föreningen är inte en samfällighetsförening. De fastigheter som föreningens medlemmar äger har således inte något delägande i föreningens fastigheter.

§ 3 Föreningens syfte och verksamhet

Föreningens ändamål är att utan ekonomisk vinst äga och förvalta den mark och det vatten som ingår i fastigheterna Värmdö Överby 176:1 och 176:6 samt, gemensamt med Värmdö Överby 176:7 och 176:8, fastigheterna Värmdö Överby S:4 och S:5.

Därvid ska föreningen utöva tillsyn och skötsel av dessa områden med särskilt beaktande av långsiktiga och hållbara miljöhänsyn, till nytta och rekreation för såväl föreningens medlemmar som de utomstående som vistas i områdena och som använder sig av allemansrätten.

Föreningen ska särskilt väl sköta det bad- och hamnområde, kallat Flärhamn, som finns vid Hummelmoraviken.

Föreningen får inte överlåta sin fasta egendom.

Föreningens styrelse utfärdar närmare bestämmelser om miljöarbetet och föreslår årsmötet de bestämmelser som ska gälla för medlemmarnas båtar ihamnområdet.

Föreningen samverkar med vägföreningar i området och samråder vid behov med grannföreningar samt Oscarkanalens vänner, OVI.

§ 4 Medlemskap

Inträde

Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlemskap erhålles efter ansökan av den som är ägare till fastighet som avstyckats från stamfastigheten eller ägare av fastigheter i omedelbar anslutning till denna. Med fastigheter i omedelbar anslutning avses enbart fastigheterna Överby 181:1, Överby 94:1, Överby 2:1 samt Överby 2:2.

Ansökan om medlemskap ska avslås om sökanden inte är ägare till någon av dessa fastigheter som nämns ovan eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Avslagsbeslut ska meddelas skriftligen och förses med motivering för detta. Sökanden har då rätt att efter skriftligt överklagande inom tre veckor från det att han/hon fått del av beslutet få detta överprövat av nästkommande årsmöte.

Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen bör meddela detta till styrelsen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Upphörande

Medlemskap för person som inte längre äger fastighet som omfattas av föreningens område upphör automatiskt då fastigheten övergår i annans ägo.

Uteslutning

Medlem får uteslutas genom beslut av styrelsen om medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.

Då fortsatt medlemskap har ifrågasatts ska medlemmen skriftligen underrättas om detta och ges tillfälle att yttra sig till styrelsen inom 14 dagar. Beslut om uteslutning ska avfattas skriftligt och förses med motivering. Den som uteslutits har då rätt att efter skriftligt överklagande inom tre veckor från det att hon/han fått del av beslutet få detta överprövat av nästkommande årsmöte.

§ 5 Medlemsavgift m.m.

Medlemsavgift att gälla för nästkommande verksamhetsår beslutas av årsmötet. Avgiften ska betalas senast 28 februari.

Om en fastighet ägs av flera medlemmar utgår endast en avgift. Medlemmarna är då solidariskt betalningsansvariga för denna avgift.

Medlem som har båtplats i föreningens hamn betalar särskilda avgifter som regleras i Båtbestämmelserna.

Uttaxering för särskilda ändamål kan ske efter beslut av årsmötet.

Medlem bör medverka i föreningens två årliga arbetsdagar. Om medlem inte gör detta vid någon av dessa dagar, själv eller genom annan person, bör medlemmen betala en avgift som årligen beslutas av årsmötet. Om flera personer äger samma fastighet och är medlemmar, räcker det med att en av medlemmarna medverkar.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är

6.1 årsmötet
6.2 styrelsen
6.3 den eller de personer eller särskilt tillsatta grupper som erhållit
beslutanderätt genom delegation.

§ 7 Verksamhetsår och räkenskaper

Verksamhetsår är lika med kalenderår. Årsredovisningen ska överlämnas till revisorerna senast 15 mars. Revisorerna ska lämna sin berättelse senast 15 april.

§ 8 Om styrelsen

Årsmötet väljer dels en styrelse som består av fem till sju medlemmar och dels två suppleanter.

Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år. Tiden räknas till och med det årsmöte som följer efter respektive verksamhetsår.

Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten. Avgående ledamot och suppleant kan omväljas. Dessas och övriga ledamöters uppgifter fördelas på de sätt som styrelsen bestämmer.

En styrelse bestående av fem personer är beslutsmässig med fyra personer. En styrelse bestående av sex eller sju personer är beslutsmässig med fem personer. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de personer som styrelsen bestämmer.

§ 10 Valberedning

Föreningen har en valberedning, som utses av årsmötet och som består av tre medlemmar som inte har annan befattning i föreningen. Valberedningen utser inom sig den person som ska vara ordförande och sammankallande.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamot och revisor ska hållas tillgängligt för styrelsen och övriga medlemmar senast 14 dagar före det möte som ska besluta i frågan.

§ 11 Kallelse till årsmöte

Årsmötet hålls under maj månad. Kallelse ska utgå senast 14 dagar före mötet, dels genom brev eller elektronisk post och/eller annat sätt som föregående möte bestämt och dels genom anslag i hamnområdet. Kallelse sker till adress som medlemmen underrättat föreningen om.

Till kallelsen ska bifogas styrelsens förslag till dagordning, med uppgift om inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa samt om valberedningens förslag.

Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse ska hållas tillgängliga för medlem senast 7 dagar före årsmötet.

§ 12 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte ska hållas för behandling av fråga

- som enligt styrelsens beslut inte kan anstå till årsmöte
- när en av föreningens revisorer begär det
- när minst 20 % av föreningens medlemmar begär det

Kallelse till extra föreningsmöte ska ske inom tid och på sätt som anges i § 11.
Kallelsen ska innehålla uppgift om skälen för att mötet ska hållas.

§ 13 Motion

Motion ska, för att motionären ska ha rätt att få den behandlad vid nästkommande årsmöte, ha skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast 1 april.

§ 14 Årsmöte

Vid årsmöte ska följande förekomma

1. fråga om kallelse till mötet skett på rätt sätt
2. fastställande av dagordning
3. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
4. val av två personer, som inte tillhör styrelsen, att justera mötets protokoll. Dessa ska även i förekommande fall tjänstgöra som rösträknare.
5. Styrelsens föredragning av föreningens årsberättelse för senast förflutet verksamhetsår
6. Revisorernas berättelse över föreningens årsredovisning
7. Fastställande av balans- och resultaträkning för senast förflutna verksamhetsår.
8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
10. Informationspunkt: preliminär budget
11. Fastställande av medlemsavgift och båtplatsavgifter i föreningen för nästkommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Val av lägst tre personer att ingå i miljövårdsgrupp
16. Val av lägst fyra personer att utgöra hamnkommitté
17. Båtfrågor
18. Bestämmande av datum för höstens arbetsdag
19. Motioner
20. Övriga frågor

§ 15 Röstning vid föreningens möten

Endast en medlem per fastighet har rätt att utöva rösträtt eller påkalla extra årsmöte.

Om medlem står i skuld för avgift till föreningen har medlemmen inte rösträtt.

En medlem som har förhinder att delta i ett möte har rätt att för detta möte anlita ombud, som ska visa sin behörighet genom skriftlig fullmakt.

Omröstning sker normalt öppet. Begärs en sluten omröstning ska sådan ske.

För att ett beslut ska vara giltigt krävs minst hälften av avgivna röster, med följande undantag.
För beslut om ändring av stadgarna krävs minst två tredjedelar av rösterna.

.

Ovanstående stadgar har antagits av föreningens årsmöte 2022-05-28.

Därmed har stadgarna i dess lydelse 2016-09-24 upphört att gälla.

Se ÖTFs stadgar i PDF.

Se även våra båtbestämmelser under Hamn och bad .