Vi är en förening för tomtägare till tomter styckade från fastigheterna 176:1 och 176:6 på Vindö i Värmdö kommun.

Vi är en frivillig sammanslutning av ägare till tomter som avstyckats från stamfastigheten A-Djurö Överbylägenheten 94. Föreningen ska utan ekonomisk vinst äga och förvalta den mark och det vatten som ingår i fastigheterna Värmdö Överby 176:1 och 176:6 samt, gemensamt med Värmdö Överby 176:7 och 176:8, fastigheterna Värmdö Överby S:4 och S:5.

Föreningen ska även utöva tillsyn och skötsel av dessa områden med särskilt beaktande av långsiktiga och hållbara miljöhänsyn, till nytta och rekreation för såväl föreningens medlemmar som de utomstående som vistas i områdena och som använder sig av allemansrätten.

Föreningen ska särskilt väl sköta det bad- och hamnområde, kallat Flärhamn, som finns vid Hummelmoraviken.

Se våra stadgar.

Inom tomtföreningens område finns även vägföreningar som ansvarar för allt som rör vägarna i området, underhåll av vägar, diken, framkomlighet och vinterväghållning. Även pumphus och ledningar för sommarvatten sköts av vägföreningarna. Det finns också en intresseförening, OVI, som administrerar underhåll och skötsel av Oscarskanalen. Se respektive förening under Grannföreningar.

Årsmöte med båtfrågor hålls som regel lördagen i vecka 20 och höstmöte hålls som regel lördagen i vecka 39. I samband med dessa möten har vi först ett arbetspass då vi snyggar till i vårt område. Håll utkik i nyhetsflödet på startsidan för information om arbetsdagarna. Medlemmar får även kallelse via epost, alternativt vanlig post.