Bestämmelser för Överbyåsens tomtägareförenings båtplatser vid Hummelmoraviken, Vämlingen

Fastigheterna ​Värmdö Överby S:4 och S:5

Gällande fr o m 2022-05-28

1. Allmänt

1.1.Båtbryggorna i Flärhamn ägs av föreningen. Dessa bryggor utgörs f n av en fast bryggaplus en till denna kopplad pontonbrygga, en friliggande pontonbrygga längst in i viken samt båtplatser längs kajen. Vid ev. anskaffning av ytterligare båtbryggor ska även dessa ägas av föreningen. Föreningen är även ägare av de Y-bommar och bojar med förankring som hör till resp. båtplatser, och ska även äga de ytterligare Y-bommar som ev. anskaffas i framtiden.

1.2.För att erhålla båtplats krävs medlemskap i Överbyåsens tomtägarförening. Köparen måste efter meddelande från Styrelsen om att båtplats erhållits inom 10 dagar erlägga erforderliga årsavgifter och depositionsavgift till föreningen.

1.3. Den ena av de två privata båtbryggor som fanns den 1 juni 1969 längst in i Hummelmoraviken på fastigheten Värmdö Överby S:4, benämns ”Hellers brygga”, står under föreningens förvaltning. Den andra bryggan, står utanför föreningens förvaltning.

1.4. Inga nya bryggor eller Y-bommar får anläggas utan styrelsens beslut. Föreningens strävan är att bevara så mycket orörd strand som möjligt. Därför tillåts inga båtplatser vid stranden. Hamnkapten kan dock medge tillfällig förtöjning av båt.

1.5. Beslut som kan inkräkta på strandområdet ska underställas allmänt medlemsmöte för att bli gällande.

1.6. Endast en båtplats per tomt kan erhållas, och detta så långt båtplatserna räcker.

1.7. Hamnkapten svarar för underhåll av bryggor med tillbehör.

1.8. Hamnkapten har rätt att vid behov omfördela båtplatserna. Medlem som planerar att byta till båt av annan storlek bör först fråga hamnkapten om lämplig båtplats kan erhållas.

1.9. Båten ska vara förtöjd med ryckdämpande förtöjningspunkter så att skada ej uppstår på annan båt eller på bommar/brygga. Båten ska även ha minst två fendrar av lämplig storlek på vardera sidan.

1.10. Båtar och förtöjningsmateriel ska senast den 1 december vara avlägsnade från bryggor och pontoner. Eventuella kvarvarande tampar/kättingar avlägsnas därefter och får anses vara förverkade.

1.11. Inga båtar får läggas upp inom hamn- och badområdet.

1.12. Kanot/kajak kan tillfälligt förvaras i hamnen. De ska läggas upp på träbockar. Träbockarna ombesörjs av ägaren till kanot/kajak och ska vara märkta med namn och fastighetsnummer. Bockar och kanot/kajak får endast vara upplagd i hamnen mellan den 1 maj och 31 oktober. Upplägg får endast ske på anvisad plats från hamnkaptenen/styrelsen. Upplägg i hamnen får ske av totalt maximalt 8 stycken kanoter/kajaker Varje fastighet får maximalt lägga upp 2 kanoter/kajaker. Upplägg av kanot/kajak sker på egen risk och ÖTF tar inget ansvar för kanot/kajak upplagd i hamnen. Upplägg får endast ske efter godkännande av hamnkaptenen, först till kvarn gäller.

Begäran om uppläggningsplats-er ställs till ordforande.otf@gmail.com.

1.13. Rengöring av båtar inom hamnområdet får endast ske med vatten. 

1.14a. Försäkring av båtbryggor med tillbehör tecknas genom styrelsens försorg.

1.14b. En förutsättning för att få disponera båtplats är att ansvarsförsäkring för båten tecknats. Försäkringsuppgiftger kan komma att infordras.

3. Avgifter

3.1. Avgifter fastställs varje årsmöte och redovisas i en separat bilaga till dessa båtbestämmelser.

3.2. Medlem som ej betalat sina medlemsavgifter i tid påminns 2 gånger. Är avgiften ej föreningen tillhanda inom 14 dagar efter andra påminnelsen förloras båtplatsen.

3.3. Medlem som blir tilldelad båtplats ska till föreningen erlägga en depositionsavgift, vilket ger medlemmen dispositionsrätt till en tilldelad båtplats så länge denne har fastighet inom området och är medlem i föreningen.

3.4. Vid uppsägning av båtplats återbetalas erlagd depositionsavgift så snart ny båtplatsinnehavare erlagt fastställd depositionsavgift. Vid särskilda skäl, efter begäran, kan beslut fattas av styrelsen att återbetala depositionsavgiften innan ny båtplatsförhyrare finns.

3.5. Båtplatsinnehavare som under en säsong ej använder sin båtplats, ska meddela detta till hamnkapten. Hamnkapten har då rätt att hyra ut platsen till annan medlem.

3.6. Båtplatsinnehavare som önskar hyra ut sin båtplats, ska senast den 1 april uthyrningsåret, anmäla detta till hamnkapten, som ansvarar för att uthyrning endast sker till personer upptagna på föreningens turordningslista. Privat uthyrning av båtplats får ej förekomma. Privat utlåning av båtplats får ej ske utan medgivande från styrelsen.

3.7. Varje medlem i föreningen ska kunna ha gäst liggande vid gästplats (plats 39 och 74) gratis 2 nätter per säsong, därefter ska avgift debiteras. Nyttjande av gästplats ska i förväg anmälas till hamnkapten.

3.8. För de flexibla båtplatserna, jämna nummer mellan 10 och 34, anpassas Y- bommen efter båtbredd plus fendrar.

4. Överlåtelse av båtplats

Båtplats kan inte försäljas av innehavaren. Vid försäljning av fastighet ingår ej båtplats i köpet.

5. Rutiner

5.1. Utöver avgifter är båtplatsinnehavare skyldig att medverka i gemensamma arbeten med bryggorna - ett arbetspass per år - på anmodan av hamnkapten.

5.2. Önskan om båtplats anmäls till hamnkapten, som noterar sökande i turordning på en kölista. Hamnkapten ska årligen, före årsmötet, redovisa kölistan för styrelsen.

5.3. För båtplatser med Y-bommar vid fasta bryggan samt vid kajen gäller, att båt ska vara flyttad och bommar fria för intagning vid höstens arbetsdag. Hindras denna intagning av kvarliggande båt, åligger det båtägaren att själv ta in bommar och ansvara för eventuella skador.  OBS: kvarliggande bommar bryts sönder av isen då den skiftar i höjdled med vattenståndet. För kvarliggande båt får båtägaren själv svara för provisorisk förtöjning. Hamnkapten har rätt att flytta på en felplacerad båt.

5.4. Vid upprepade försummelser att följa dessa bestämmelser, får rätten till båtplats indragas, och depositionsavgiften återbetalas, sedan ev. skadekostnad avdragits. Sådan drabbad båtplatsinnehavare kan efter skriftlig begäran få åtgärden prövad vid föreningens årsmöte.

5.5. På föreningens anslagstavla i Flärhamn anslås ordningsföreskrifter och aktuella meddelanden till båtfolket, som har skyldighet att hålla sig underrättade om dessa.

Ovanstående bestämmelser han antagits av föreningens årsmöte 2022-05-28, och därmed har bestämmelserna i dess lydelse 2016-09-24 upphört att gälla.

 

Vindö 2022-05-28

ÖTFs vimpel ÖTFs vimpel