Vattenfall kommer röja väg för strömmen

Vattenfall kommer genomföra underhållsröjning i ledningsgator inom nätområde ÄT574 Bullandö med början v 12.

Om arbetet berör din tomt eller sker i anslutning till din tomt kommer du att få information via post från Vattenfall.

All högväxande vegetation i skogsgatan kommer att avverkas. Även farliga kantträd utanför ledningsgatan kan avverkas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm men om det föreligger risk för drift-, eller personsäkerhet kommer även dessa att beskäras. Fällda träd och buskar tillhör markägaren. Vattenfall ombesörjer inte bortforsling av röjningsrester. 

Har ni jordkabel så berörs ni inte av detta, ej heller om ni fått uppgift om att nätet skall kablifieras. 
Har ni frågor eller önskemål kan ni kontakta Vattenfall på telefon 070-332 6904 mellan kl 0930-1100 och 1300-1400, eller via mail skogochmarkmellan@vattenfall.com

OBSERVERA ATT DET ÄR LIVSFARLIGT ATT VIDRÖRA LEDNINGEN!

2020-03-04 18:44