Kallelse till årsmöte och arbetsdag

Härmed kallas ni till vårens arbetsdag, lördagen den 16 maj kl 0930, med efterföljande årsmöte kl 1200.

Bakgrund

Vi har haft ett styrelsemöte i närtid och övervägt att ställa in eller att flytta städdag och årsmöte men beslutat att genomföra det enligt plan. Med tanke på pandemin så har vi dock bestämt att inte genomföra någon grillning den här städdagen. När vi är klara runt 1200 så avslutar vi med att genomföra årsmötet i spridd gruppering. 

Konsekvens av pandemin

I övrigt så gäller folkhälsomyndighetens anvisningar, tillhör du riskgruppen eller är sjuk så skall du inte närvara, meddela detta till oss på enklaste sätt (som många redan gjort) så kommer ni inte att behöva erlägga någon ersättning för en "icke närvaro". En konsekvens av smittspridningen är att det blir svårare för er föreningsmedlemmar att delta i  kommande årsmöte. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Enligt Bolagsverkets anvisningar kan nu en styrelse besluta om att frångå stadgarna om det finns behov av det. Det innebär att ÖTF styrelse beslutat att en tomt till årsstämman kan ha tre (3) fullmakter, (ex på fullmakt bifogas). OBS, fullmakt kan bara lämnas till en medlem i ÖTF och bara tre (3) fullmakter /tomt. 

Genomförande

Vi samlas som vanligt vid grindarna  i Flärhamn för avprickning och fördelning av arbetsuppgifter. Förutom de återkommande uppgifterna med att snygga till runt vår badplats och våra bryggor har vi ett antal övriga projekt. Arbeten i hamnen med att montera y-bommarna, bogsera ut flotten och vissa reparationer på bl.a. "dykbryggan" kommer att genomföras av hamngänget vid annan tid. På så vis tar vi bort ett moment och minskar antalet närvarande vid städdagen.Tag del av vad som skall göras och medför lämpliga redskap, framförallt stabila skottkärror och spadar. Eventuellt kan det tillkomma ytterligare uppgifter, dessa tas då upp på plats.

 

Följande handlingar bifogas:

Varmt välkommen!

ÖTF Styrelsen
Mats Forsberg Danielsson
076 89 90 656

2020-04-28 18:24